Családtámogatások jogszabályi változásai 2022.01.01-jétől

Módosul az új lakások építéséhez,vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatás, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény, valamint a gyermeket nevelők otthonfelújítási támogatása.
Családtámogatások jogszabályi változásai 2022.01.01-jétől

Szeretnéd megtudni, hogy hitelképes vagy-e?

Segítünk neked, csak töltsd ki adatlapunkat és fellélegezhetsz, mert innentől szakértő kezekben leszel!
Űrlap kitöltése
Szeretnéd megtudni, hogy hitelképes vagy-e?

A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény szabályváltozása

Rögzítésre került a rendeletekben, hogy amennyiben a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

CSOK igénybevételi szabályváltozásai ( új lakás építés, vásárlás)

Új lakás építése esetén, a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően már megkötött, támogatási szerződésben meghatározott gyermekszámon és az ez alapján kiszámított összegen felül, további gyermekre - a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő vagy vállalt gyermekre - is igényelhető az alábbiak szerint:

 • A kedvezmény összege a már megkötött szerződésben foglalt gyermekszám alapján és a további gyermekkel együtt igényelhető támogatás összege és a megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás összegének különbözete.
 • A már megkötött támogatási szerződéshez benyújtott költségvetésben meghatározott bekerülési költség megnövelése szükséges legalább az 1. pontban meghatározott különbözeti támogatási összeggel, az eredeti költségvetés módosításával. (A Banknak a módosított költségvetést is el kell fogadnia.) A különbözeti támogatási összeg igénylése során is alkalmazni kell azt a szabályt, miszerint a támogatás a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.
 • A különbözeti támogatási összegre – a korábbi támogatási kérelem kiegészítéseként - új kérelem benyújtása szükséges.
 • A kiegészítő kérelem benyújtása során figyelembe kell venni az összesített gyerekszám alapján, a jogszabály által meghatározott, támogatással érintett ingatlan hasznos alapterületének megfelelőségét.
 • Amennyiben a figyelembe vehető összesített gyermekszám eléri a hármat, a támogatott személynek a már megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódó kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia szükséges a három vagy több gyermek után igényelhető CSOK-ra előírt TB jogosultsági feltételeket.
 • A már megkötött támogatási szerződést módosítani kell a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően.
 • A Bank elvégzi a Magyar Államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését.

Ezt a rendelkezést a módosítás hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell, így a 2022.01.01. napjáig leszerződött ügyfelek is jogosultak a különbözeti támogatási összeg igénylésére.

Pontosításra, valamint kiegészítésre került a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy az épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás tulajdonjogának megszerzése esetén a támogatott személy által a készültségi fokkal arányos folyósításhoz bemutatandó dokumentumok köre. Az új szabályok szerint a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatandók: a szerződéssel, bírósági, illetve hatósági határozattal, árverési jegyzőkönyvvel, vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a Bank által megállapított telekárral csökkentett ellenérték 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlák.

Adó-visszatérítés támogatás jogszabály változása

Amennyiben házaspár igénylők az adó-visszatérítési támogatás mellett CSOK-ot is igényelnek, a házasság felbontása vagy érvénytelenítése esetén alkalmazni kell azt a szabályt, hogy amennyiben az egyik fél megszerzi a másik féltől a támogatással érintett ingatlan tulajdonjogát, továbbá valamennyi gyermek, akire tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül elhelyezésre, a tulajdoni részét elidegenítő felet AVT visszafizetési kötelezettség nem terheli. A volt házastársak az elidegenítést kötelesek bejelenteni a Banknál, mely bejelentést követően az AVT szerződést módosítani kell. A Bank a szerződés módosításáról a kormányhivatalt értesíti, amely ezt követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.

CSOK igénybevételi jogszabály változása ( használt lakás vásárlás, bővítés)

 • Kiegészítésre került, hogy amennyiben a kérelem időpontjában az igénylő (ha a magyar állampolgár vagy az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni), valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik, a kérelem benyújtását megelőző 180 napos biztosítási jogviszony igazolására az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás benyújtása szükséges, mellyel igazolja, hogy kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott.
 • A továbbiakban amennyiben olyan ingatlan korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez igénylenek Falusi CSOK-ot, melynek megvásárlásához korábban családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vettek igénybe, az összeg megállapításánál nem kell alkalmazni a megelőlegezett gyermekek vonatkozásában előírt új szabályokat. Ezen szabály pontos értelmezését a PM-mel még egyezteti a Bank, eredményéről későbbiekben adunk tájékoztatást.
 • Bővítés, valamint Falusi CSOK keretében végzett korszerűsítés illetve bővítés esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően valamint korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően a már megkötött támogatási szerződésben meghatározott gyermekszámon és az ez alapján kiszámított összegen felül további gyermekre - a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő vagy vállalt gyermekre - is igényelhető az alábbiak szerint:
 • A kedvezmény összege: a.) a már megkötött szerződésben foglalt gyermekszám alapján és a további gyermekkel együtt igényelhető támogatás összege és a megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás összegének különbözete; b.) azon utóbb született gyermekek esetében, aki után az utóbb született gyermek után igényelhető CSOK-ot már igénybe vették, az 1. pont szerint meghatározott összeget az utó CSOK összegével csökkenteni szükséges.
 • A már megkötött támogatási szerződéshez benyújtott költségvetésben meghatározott bekerülési költség megnövelése szükséges legalább az 1. pontban meghatározott összeggel, az eredeti költségvetés módosításával. (A Banknak a módosított költségvetést el kell fogadnia.) A különbözeti támogatási összeg igénylése során is alkalmazni kell azt a szabályt, miszerint a támogatás a Bank elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.
 • A különbözeti támogatási összegre – a korábbi támogatási kérelem kiegészítéseként - új kérelem benyújtása szükséges.
 • A kiegészítő kérelem benyújtása során figyelembe kell venni az összesített gyerekszám alapján, a jogszabály által meghatározott, támogatással érintett ingatlan hasznos alapterületének megfelelőségét.
 • Falusi CSOK esetén, amennyiben a figyelembe vehető összesített gyermekszám eléri a hármat, illetve a négyet, a támogatott személynek a már megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódó kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia szükséges a használt lakás vásárlására, valamint korszerűsítésére és/vagy bővítésére három vagy több gyermek után igényelt Falusi CSOK-ra előírt TB jogosultsági feltételeket.
 • A már megkötött támogatási szerződést módosítani kell a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően.
 • A Bank elvégzi a Magyar Államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését.

Ezt a rendelkezést a módosítás hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell, így a 2022.01.01. napjáig leszerződött ügyfelek is jogosultak a különbözeti támogatási összeg igénylésére.

Otthonfelújítási támogatás változásai

  • A támogatással, valamint a kölcsönnel érintett ingatlan tekintetében elvárt (az igénylő és kiskorú gyermek) legalább 50%-os tulajdoni hányadba 2022.01.01-től beleszámít a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű gyermekek tulajdoni hányada is.
  • Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében annak igazolására, hogy a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan, a tulajdonostársak határozata is elfogadható lesz, ha:
   o a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazza,
   o teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt.

Ha e határozat meghozatalát követően történt az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése, akkor a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatának benyújtása is szükséges.

 • NAV igazolás az igénylők köztartozás-mentességéről vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásáról a kérelem benyújtásához képest 15 napnál nem lehet régebbi.

2022. 01. 02.

Írj nekünk!

Bővebb információkért fordulj szakértő kollégáinkhoz bizalommal!

További szakmai cikkeink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egyedi elképzelésed van vagy kérdéseid lennének? Beszéljünk róla!